Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Consis Academie B.V., hierna te noemen Consis.

 1. Definities op een rij
  1. Consis: Consis Academie B.V. gevestigd in Zwolle en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27278311.
  2. Klant: degene die, door iets te kopen uit de webwinkel of via mail, telefoon, en intranetportals een overeenkomst aangaat met Consis.
  3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Consis en de klant tot het kopen van het product.
  4. Product: Wft-opleidingen bestaande uit opleidingsmateriaal, trainingen en examens voor de financiële branche. De website van Consis wordt daarbij beschikbaar gesteld, zodat de klant gebruik kan maken van de e-learning van Consis.
 2. Wanneer zijn deze algemene voorwaarden van toepassing?
  1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alles wat met Consis (en de webshop van Consis) en haar producten te maken heeft.
  2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten wanneer Consis anderen moet inschakelen voor de uitvoering van de overeenkomst.
  3. Als de klant eigen algemene voorwaarden heeft zijn die uitdrukkelijk niet van toepassing, tenzij Consis en de klant hebben afgesproken dat ze wel van toepassing zijn.
 3. Aankoop en prijzen
  1. Als een klant via de website of via een offerte van Consis één of meer producten heeft gekocht, bevestigt Consis per e-mail meteen of de koop definitief is gesloten.
  2. In de prijzen op de website kunnen typefouten staan. In dat geval is Consis niet verplicht het product voor de genoemde verkeerde prijs te leveren.
  3. Alle offertes van Consis zijn vrijblijvend.
  4. Consis streeft ernaar de levertijden zoals genoemd op de website en in offertes van Consis zo goed mogelijk na te komen. Maar wanneer de levertijd niet wordt gehaald, heeft de klant niet gelijk recht op ontbinding van de overeenkomst of een schadevergoeding.
  5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 4. Levering
  1. Zodra Consis het geld voor een bestelling van product(en) heeft ontvangen, wordt de bestelling verstuurd.
  2. De klant is verplicht de bestelling af te nemen op het moment dat deze bij hem wordt afgeleverd of ter beschikking wordt gesteld (zoals bij de toegang tot de e-learning).
  3. Als de klant de afname blijft weigeren of geen informatie geeft die nodig zijn voor de levering, mag Consis de bestelling(en) opslaan en de kosten daarvan in rekening brengen bij de klant.
 5. Eigendomsvoorbehoud en auteursrechten
  1. Het product blijft altijd eigendom van Consis zolang de betaling van de klant niet is ontvangen. Het product mag nooit worden doorverkocht en alleen worden gebruikt voor persoonlijke studie en het materiaal mag dus nooit door anderen worden gebruikt dan door de klant zelf. Dit is alleen anders wanneer Consis en de klant dat hebben afgesproken.
  2. Het vermenigvuldigen, wijzigen of aanvullen van het product in welke vorm en op welke manier dan ook is nooit toegestaan. Consis houdt altijd alle intellectuele eigendomsrechten van het product.
 6. Verplichtingen van opdrachtnemer
  1. Consis zal zo goed mogelijk zorgen voor:
    – de internetverbindingen van haar website en de toegang tot de e-learning.
    – alle gegevens van de klant veilig worden opgeslagen.
  2. Consis kan niet altijd de toegang tot haar website garanderen. Consis mag (zonder bekendmaking vooraf) de website en server (tijdelijk) buiten gebruik stellen of het gebruik ervan beperken als dit nodig is voor onderhoud of aanpassingen aan de website. Ook kan er soms sprake zijn van overmacht. In deze gevallen heeft een klant geen recht op schadevergoeding.
 7. Buitengebruikstelling
  1. Consis kan een klant de toegang tot haar website blokkeren als een klant zijn verplichtingen niet nakomt of iets doet wat volgens deze algemene voorwaarden niet mag.
  2. Consis geeft weer toegang wanneer de klant alsnog zijn verplichtingen is nagekomen. Daarvoor worden door Consis soms wel kosten in rekening gebracht.
 8. Aansprakelijkheid
  1. Dit artikel geldt alleen voor klanten of instanties die zaken doen met Consis vanuit hun beroep of namens een bedrijf.
  2. Als Consis een klant om terechte redenen een schadevergoeding moet betalen, dan is de hoogte van die vergoeding maximaal de aankoopsom van het product (exclusief BTW). Dit is alleen anders als blijkt dat er sprake is van opzet of grove schuld van Consis.
  3. Consis is naar klanten toe op geen enkele manier verantwoordelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gemiste winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door problemen in de bedrijfsvoering.
  4. Als er sprake is van schade waar Consis voor verantwoordelijk is, moet een klant dit zo snel mogelijk (in ieder geval binnen 30 dagen) melden aan Consis. Dat moet via een brief of e-mail met een zo compleet mogelijke en heldere omschrijving van de fout en een redelijke en duidelijk aangegeven tijd die Consis krijgt om de fout te herstellen. Pas als Consis de fout niet binnen die tijd heeft kunnen oplossen, is Consis verplicht de schadevergoeding te betalen.
 9. Overmacht
  1. Als een klant schade heeft door een situatie waar Consis niets aan kan doen of had kunnen voorkomen, dan hoeft Consis geen schadevergoeding te betalen.
 10. Slotbepalingen
  1. Voor deze overeenkomst geldt het Nederlandse recht. Alle geschillen tussen partijen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
  2. Als een van de artikelen in deze Algemene Voorwaarden juridisch ongeldig blijkt te zijn, heeft dat geen gevolgen voor de geldigheid van de rest van de Algemene Voorwaarden. In dat geval zal dat artikel vervangen worden voor een rechtsgeldige versie, die de oorspronkelijke inhoud en bedoeling van het ongeldige artikel zo veel mogelijk benaderd.

Blijf op de hoogte, meld je aan voor onze nieuwsbrief.

  “Door E-learning van Consis had ik iedere minuut van de dag mijn lesmateriaal beschikbaar. Ideaal!”